REGULAMIN

Formularz i oświadczenie do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin kursów prowadzonych przez Klub Masada

 

DZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Organizatorem kursów oraz szkoleń jest firma – MASADA KAROL PRZYBYŁA z siedzibą w Warszawie, NIP 5222676195, REGON 362581309. Prowadząca działalność gospodarczą o numerze PKD 85.51. Z, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej zwana dalej „Klub Masada”.

 

§ 2. Prowadzone kursy i szkolenia są formą rekreacji ruchowej o charakterze amatorskim. Celem Klubu Masada jest propagowanie w szczególności wśród Kursantów (zwanych także „uczestnikami zajęć” lub „uczestnikami kursu”) zdrowego trybu życia oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa osobistego poprzez rekreację ruchową i tematyczne szkolenia, wśród młodzieży i dorosłych.

 

DZIAŁ II

Zakres i organizacja szkoleń

 

§ 1. Szkolenia, treningi oraz innego rodzaju zajęcia organizowane przez Klub Masada są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających uprawnienia pozwalające na prowadzenie szkoleń z zakresu: walki wręcz, samoobrony, sportów walki oraz fitness.

 

§ 2. Klub Masada organizuje i prowadzi zajęcia w wyznaczonych terminach zgodnie z harmonogramem. W przypadku nieobecności instruktora, Klub Masada zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa Klub Masada zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i umożliwia uczestniczenie w zajęciach w innym dogodnym dla Kursantów terminie lub zwrot opłaty za odwołane zajęcia.

 

§ 3. Kursy odbywają się w miejscach do tego wyznaczonych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu sportowego spełniającego wszelkie wymogi bezpieczeństwa, w szczególności w salach treningowych, a także w plenerze lub innych miejscach uzasadnionych specyfiką zajęć.

 

§ 4.  Klub Masada w przypadku znacznego zmniejszenia się grupy treningowej zastrzega sobie możliwość przerwania kursu, przy czym zobowiązuje się do przedstawienia Kursantom alternatywnej oferty treningowej w podobnej lokalizacji, z podobnymi terminami treningowymi lub w przypadku braku tego typu alternatywnej oferty do zwrotu dokonanej i niewykorzystanej opłaty za pozostały okres rozliczeniowy. W razie nieprzyjęcia alternatywnej oferty Klubu Masada w zakresie terminu i miejsca zajęć, Kursantowi przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia.

 

§ 5. W przypadku odwołania zajęć z winy Klubu Masada Kursantom przysługuje zwrot opłaty za zajęcia, które się nie odbyły.

 

§ 6. Klub Masada nie bierze odpowiedzialności za zgubione oraz pozostawione bez opieki rzeczy Kursantów oraz osób towarzyszących. Rzeczy znalezione po treningu należące do uczestników kursu są możliwe do odebrania w siedzibie Klubu Masada przez okres 30 dni od dnia ich znalezienia.

 

§ 7. Kursant może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Klub Masada w innym terminie niż to wynika z harmonogramu zajęć, w razie gdy zajęcia przewidziane harmonogramem miałyby się odbyć w dniu ustawowo wolnym od pracy. Uczestnictwo w zajęciach w innym terminie wymaga uzgodnienia z instruktorem prowadzącym zajęcia.

 

DZIAŁ III

Warunki uczestniczenia w zajęciach

 

§ 1. Warunkiem uczestnictwa w kursach organizowanych przez Klub Masada jest akceptacja regulaminu przez Kursanta,
a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Klub Masada zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do uczestniczenia w zajęciach osób niespełniających choćby jednego z warunków wymienionych w Regulaminie.

 

§ 2. Przed rozpoczęciem zajęć, Kursanci są zobowiązani do okazania karty Klubu Masada zawierającej imię i nazwisko Kursanta, instruktor na podstawie zebranych kart ustala obecność na zajęciach i potwierdza obecność Kursanta.

 

§ 3. Kursant rozpoczynający zajęcia w Klubie Masada jest przypisywany do grupy początkującej. W razie stwierdzenia przez instruktora, że jego umiejętności pozwalają na uczestniczenie w zajęciach grupy o wyższym stopniu zaawansowania, Kursant może wnioskować do Klubu Masada o przeniesienie do grupy o wyższym stopniu zaawansowania.

 

§ 4. Kursant przed rozpoczęciem uczestniczenia w zajęciach zobowiązany jest do zbadania stanu zdrowia, a w szczególności ustalenia, czy nie występują przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia w wybranym kursie.

 

§ 5. Klub Masada nie odpowiada za kontuzje ani za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć powstałe wskutek istnienia przeciwwskazań zdrowotnych, które Kursant powinien ustalić przed rozpoczęciem zajęć.

 

§ 6. Każdy Kursant musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie, o ile to ubezpieczenie nie wyłącza odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu wypadków powstałych podczas uprawiania sportów walki.

 

§ 7. Uczestnicy zajęć Klubu Masada są zobowiązani podpisać (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, rodzica lub opiekuna prawnego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach oraz pisemnie zobowiązać się do przeprowadzania okresowych badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do uczestniczenia w wybranych zajęciach.

 

§ 8. W przypadku widocznych przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika (kontuzje, choroby zakaźne itp.), Klub Masada ma prawo odmówić uczestnikowi praw udziału w zajęciach.

 

§ 9. Uczestnicy kursu są zobowiązani do poszanowania mienia należącego do Klubu Masada. Kursanci są zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego korzystania ze sprzętów w trakcie zajęć lub nienależytego zachowania podczas przebywania w miejscu prowadzenia zajęć w czasie gdy nie odbywają się zajęcia. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

 

§ 10. Na sali podczas treningu mogą przebywać wyłącznie uczestniczący w zajęciach członkowie Klubu Masada posiadający ważną kartę Klubu Masada. Obecność osób postronnych jest dozwolona wyłącznie za zgodą instruktora w specjalnie wyznaczonym miejscu. W przypadku osób niepełnoletnich instruktor ma prawo wyznaczyć osobie odpowiadającej za uczestnika miejsce pobytu podczas zajęć.

 

§ 11. Wszystkie osoby przebywające w sali podczas zajęć są zobowiązane do bezwzględnego wykonywania poleceń instruktora.

 

§ 12. Uczestnicy kursu Klubu Masada winni posiadać:

1) odpowiedni strój sportowy w postaci długich lub krótkich spodni treningowych, koszulki, lekkich butów na zmianę z miękką podeszwą, niebrudzącą i niebarwiącą nawierzchni.

2) na zajęciach związanych ze sportem walki, sztuką walki, samoobroną lub innych zajęciach, na których uczestnik jest narażony na kontuzje, poza strojem sportowym, o którym mowa w pkt 1, uczestnik zajęć Klubu Masada jest zobowiązany do posiadania w trakcie treningu następujących akcesoriów: ochraniacza strefy kroku, ochraniacza na górną szczękę, ochraniaczy piszczeli, rękawic bokserskich.

3) na zajęciach o podwyższonym poziomie ryzyka (organizatorzy lub instruktorzy zobowiązują się do poinformowania Uczestników o charakterze zajęć z podwyższonym poziomem ryzyka): ochraniacza głowy (kask treningowy), ochraniaczy kolan, ochraniaczy łokci, ochraniaczy przedramion, rękawic grapplingowych (typu MMA).

 

§ 12. Noszenie w czasie treningu przez uczestników kursu wszelkich ozdób oraz biżuterii, w tym pierścionków, obrączek, zegarków, kolczyków, łańcuszków, okularów oraz innych przedmiotów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu jest zabronione.

 

§ 13. Na zajęciach jest zabronione posiadanie lub używanie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób, takich jak nóż, pałka, broń palna, gaz. W przypadku posiadania tego typu przedmiotów należy zgłosić się u prowadzącego instruktora w celu odpowiedniego zabezpieczenia takich przedmiotów.

 

§ 14. Zabrania się w trakcie zajęć spożywania posiłków, żucia gumy oraz picia napojów alkoholowych, palenia papierosów, zażywania środków odurzających oraz innego typu substancji mogących szkodzić zdrowiu. W przypadku stwierdzenia przez instruktora, że uczestnik zajęć w ich trakcie nie spełnia poleceń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, instruktor może wyprosić taką osobę z zajęć.

 

§ 15. Instruktor może nie dopuścić do udziału w zajęciach lub nakazać ich opuszczenie Kursantowi, co do którego można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

§ 16. Kursanci są zobowiązani do punktualnego stawienia się na zajęcia. W razie spóźnienia się Kursanta na zajęcia, instruktor może zabronić udziału w zajęciach; w takim przypadku Kursantowi nie przysługuje zwrot opłaty za zajęcia. Wcześniejsze opuszczenie zajęć przez Kursanta może się odbyć za zgodą instruktora.

 

§ 17. O wystąpieniu jakiegokolwiek urazu wynikłego podczas zajęć należy niezwłocznie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia. O wszelkich problemach zdrowotnych, wcześniejszych kontuzjach, bólach i ograniczeniach, uczestnik powinien poinformować instruktora prowadzącego przed zajęciami.

 

§ 18. Uczestnik kursu ma obowiązek bezwzględnie dostosować się do poleceń instruktora prowadzącego szkolenie oraz dbać o bezpieczeństwo własne i współćwiczących.

 

§ 19. Klub Masada zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia Kursanta do udziału w zajęciach, jeżeli poweźmie informacje, że Kursant poza treningami zachowuje się w sposób stwarzający zagrożenie dla osób trzecich lub został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie skierowane przeciwko życiu lub zdrowiu człowieka.

 

DZIAŁ IV

Opłaty

 

§ 1. Osoby wstępujące do Klubu Masada zobowiązane są do wykupienia karnetu.

 

§ 2. Karnet upoważnia do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych, które oferuje Klub Masada. Karnet jest imienny; Karnetem może się posługiwać wyłącznie Kursant. Karnet jest ważny w okresie rozliczeniowym, za który uczestnik zajęć dokonał wpłaty bez względu na liczbę wykorzystanych zajęć. Karnet jest wewnętrznym identyfikatorem, używanym wyłącznie w Klubie Masada.

 

§ 3. Każdy uczestnik kursu prowadzonego przez Klub Masada jest zobowiązany do zapewnienia sobie ubezpieczenia NNW na cały okresu trwania kursu.

 

§ 4. Uczestnicy kursu dokonują płatności na pierwszych zajęciach w danym miesiącu lub przedstawiają potwierdzenie dokonania przelewu bankowego w wysokości kwoty określonej za dany okres rozliczeniowy.

 

§ 5. Opłaty wnosi się za miesiąc, kwartał lub rok.

 

§ 6. Nowe osoby, które dołączają do grupy po 15-tym danego miesiąca, opłacają karnet o wartości 100 złotych.

 

§ 7. Wysokość opłat określono w cenniku.

 

§ 8. Klub Masada po upływie okresu rozliczeniowego zastrzega sobie prawo zmiany opłat za zajęcia.

 

§ 9. Opłaty według cennika wnosi się na rachunek bankowy:

 

Numer konta bankowego: 24 1950 0001 2006 9794 8273 0001

Nazwa odbiorcy: MASADA KAROL PRZYBYŁA

Tytułem: [Okres rozliczeniowy], [imię i nazwisko uczestnika].

 

§ 10. Postanowienia § 1-9 nie stosuje się w przypadku zajęć indywidualnych.

 

DZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 

§ 1. Za zgodą uczestników Klub Masada może utrwalać prowadzone zajęcia lub pokazy.

 

§ 2. Nieprzestrzeganie zasad powyższego regulaminu skutkuje wykluczeniem z kursu, skreśleniem z listy uczestników zajęć bez zwrotu wniesionych wcześniej opłat i składek członkowskich przez Kursanta.

 

§ 3. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Klub Masada lub w drodze dwustronnych ustaleń z Kursantem.

 

§ 4. Postanowienia niniejszego regulaminu obejmują wszystkich Kursantów, chyba że poszczególne zobowiązania Klubu Masada zostały inaczej określone w umowie.

 

§ 5. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa stosownie do stanu faktycznego sprawy.

 

§ 6. Klub Masada zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

 

§ 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.

DZIAŁ VI

Dane osobowe

§ 1. Informujemy iż Administratorem Danych Osobowych MASADA Karol Przybyła z siedzibą w Warszawie ul. Internetowa 50/40 03-290 Warszawa, reprezentowana każdorazowo przez Karola Przybyłę.

 

§ 2. Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane dla celów prowadzenia ewidencji uczestników, rozliczania obecności na zajęciach oraz rozliczenia należności finansowych. Po wyrażeniu przez Pana/Panią stosownej zgody mogą zostać również przetwarzane dla celów marketingowych.

 

§ 3. Dane Osobowe nie są przekazywane innym podmiotom oraz osobom trzecim, z wyłączeniem osób upoważnionych do ich przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz rozliczenia księgowego.

 

§ 4. Ma Pani/Pan prawo do:

a) zmiany dostępu do danych osobowych

b) cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych, z tym skutkiem , że w momencie cofnięcia zgody nie będzie możliwości świadczenia usług

c) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

d) sprostowania danych osobowych

e) ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

f) sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) z dnia 25.05.2018